• 1

Transparència

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

La Federació Catalana d’Esgrima és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès públic i social i  sense afany de lucre que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’actuar plenes per al compliment de les seves finalitats, que són la promoció, gestió i coordinació de la pràctica de l’activitat esportiva de l’esgrima a Catalunya.

 • Missió i funcions
 • Normativa d'aplicació:
  • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
  • Decret 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport
  • Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya
  • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (només per entitats declarades d’utilitat pública i federacions afiliades a la federació espanyola corresponent que hagin comunicat a Hisenda la voluntat de restar subjectes a aquesta Llei)
 • Estatuts
 • Inscrita al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 1430.
 • Composició dels òrgans de govern
 • Organigrama de l'entitat

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA

 • Pla anual d'activitats
 • Comptes anuals
 • Retribució dels organs directius: els directius no reben cap retribució.
 • Inventari del patrimoni de l’entitat

 

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA

 • Contractes públics: No existeixen
 • Convenis públics: No existeixen
 • Subvencions i ajuts públics: revisar