• 1

FUNCIONS DE LA FCE

Esgrima Sabre

La Federació exerceix, en coordinació amb l’Administració esportiva de la Generalitat, les
funcions següents:

 

 • Planificar, promoure, gestionar, dirigir, regular, coordinar, organitzar i tutelar l’esport de l’esgrima.

 • Ordenar, organitzar, qualificar i autoritzar les competicions esportives oficials de Catalunya.

 • Prevenir, controlar i reprimir el dopatge, la violència i la discriminació per raó de sexe en l’esgrima.

 • Exercir la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que configuren l’ens federatiu.

 • Organitzar competicions i altres activitats esportives amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l’estat espanyol, com a nivell internacionalment, tot contribuint a fomentar l’esport de l’esgrima.

 • Elegir els/les esportistes i els/les tècnics/tècniques que han de formar part de les seleccions catalanes d’esgrima, així com la preparació necessària.

 • Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb l’administració esportiva de la Generalitat, l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels/de les esportistes.

 • Col·laborar en les activitats que es desenvolupen dins de l’àmbit de l’esport escolar i universitari.

 • Crear, patrocinar o fomentar escoles de la Federació per a la formació de tècnics/tècniques, entrenadors/es, àrbitres i altres, comitès tècnics que els agrupin i també òrgans específics per als clubs que participin en competicions federades amb tiradors/es professionals.

 • Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins de l’àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o competicions d’àmbit estatal i internacional quan es compleixin els requisits establerts legalment.

 • Controlar, en primera instància, els processos electorals de la mateixa Federació.

 • Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.

 • Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal·lacions esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l’activitat física i la pràctica de l’esgrima.

 • Promoure i impulsar la constitució de clubs i associacions esportives.

 • Executar les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.

 • En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de l’esgrima.