• 1

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

La Federació Catalana d'Esgrima (FCE) està estructurada en 4 nivells jeràrquics ben diferenciats, composats per:

 

L'Assemblea General

 

Com a òrgan de govern i representació de la FCE, constituïda amb criteris de representació democràtica, sent els seus acords vinculants per a tots els membres de l'ens federatiu. La seva composició és:

 

 • President
 • Reperesentants dels clubs (un representant per cada club afiliat)
 • Reperesentants dels estaments federatius (un de tiradors, un d'àrbitres i un de tècnics)

 

La Junta Directiva 

 

És l'organ col·legiat de gestió i govern a qui correspon administrar la federació i gestionar-ne el funcionament d'acord amb l'objecte social i els acords de l'Assemblea. Està formada pels següents membres:

 

 • President: Sr. Miquel Ojeda Ciurana
 • Vicepresident: Sr. Juan Antonio Garcia-Alzorriz Pardo
 • Secretari: Sr. Carlos Bello Alavedra
 • Tresorera: Sra. Miriam Freixes Tomàs
 • Vocal: Sr. Ignacio Amiguet Hernández
 • Vocal: Sr. Jaume Amorós Martínez  
 • Vocal: Sr. Raúl Benítez Iglesias 
 • Vocal: Sr.Imre Dobos 
 • Vocal: Sr. Joan Manuel Farré Albendea
 • Vocal: Sr. Albert Llenas Avellaneda
 • Vocal: Sra. Marina Roncal Borrego
 • Vocal: Sr. Lino Zago

 

El Comitè Executiu 

 

És un òrgan de control ordinari i de seguiment de la gestió federativa, tant econòmica com esportiva, que exercirà les facultats que la junta directiva acordi expressament delegar. Està composat pels següents membres:

 

 • President: Sr. Miquel Ojeda Ciurana
 • Vicepresident: Sr. Juan Antonio Garcia-Alzorriz Pardo
 • Secretari: Sr. Carlos Bello i Alavedra
 • Tresorera: Sra. Miriam Freixes Tomàs
 • Vocal: Sra. Marina Borrego Roncal

 

L'Escola Catalana d'Esgrima 

 

És un organ col·laborador que depèn de la junta directiva de la Federació i que té la responsabilitat de la formació i el reciclatge de l´estament tècnic, els/les àrbitres i els/les directius/ves de la Federació. L'Escola Catalana d'Esgrima ha de desenvolupar la seva activitat d´acord amb l’òrgan competent de l’Adminstració de la Generalitat de Catalunya.

 

 • Responsable de l'Escola: Sr. Xavier Iglesias

 

El Comitè d'Arbitres

 

És un òrgan col·laborador que  depèn de la junta directiva de la Federació, que agrupa tots els seus/seves membres de l´organització arbitral, amb les funcions següents:

 

 • Proposar a la junta directiva de la Federació els criteris i la normativa de qualificació, classificació i designació dels/de les àrbitres en les competicions federades. 
 • Arbitrar i fer un control específic del desenvolupament de les competicions federades incloses en el calendari oficial de la Federació, d´acord amb les normes que s'estableixen reglamentàriament. 
 • Complir i fer complir les regles del joc i, si és procedent, les normes reglamentàries establertes per a les diferents competicions adoptant els acords pertinents a aquests efectes. 
 • Vetllar, sota la coordinació de l´Escola Catalana d´Esgrima, per la formació i l´actualització permanent de tots els/les seus/seves membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i duent a terme les proves pertinents per al seu manteniment físic i tècnic amb la finalitat d´aconseguir el nivell òptim de coneixements i preparació. 
 • Establir les diferents categories o nivells que siguin necessaris d´acord amb la normativa aprovada per la Federació i la legislació aplicable. 
 • I totes les funcions que la junta directiva de la Federació cregui oportú atorgar-li.

 

L'actual Comitè d'Arbitres de la FCE està format per les següents persones:

 

 • President del Comitè: Sr. Xavier Padilla i Pujol
 • Tots els arbitres que tingun la llicència federativa corresponent en vigor

 

El Comitè Tècnic

 

És un òrgan tècnic col·laborador que depèn de la junta directiva de la Federació, que agrupa els/les tècnics/ques d´esgrima, que tenen competència professional segons el que disposi la normativa vigent. Les seves funcions són les següents:

 

 • Vetllar, sota la direcció i la coordinació de l´Escola Catalana d´Esgrima, per la formació i l´actualització permanent de tots els/les seus/seves membres. 
 • Contribuir al foment i a la millora tècnica de l´esport de l´esgrima mitjançant conferències, seminaris i jornades tècniques, i també amb la publicació d´estudis i treballs divulgatius. 
 • Proposar a la junta directiva qualsevol iniciativa que es consideri adequada per a la millora del nivell tècnic en la pràctica de l´esgrima i per al seu foment.
 • Aquelles altres funcions que la junta directiva  cregui convenient atorgar-li.

 

L'actual Comitè Tècnic de la FCE està format per les següents persones:

 

 • Director Tècnic: Sr. Eduard Manucu
 • Tots els tècnics que complint amb la normativa legal acutal tingun la llicència federativa corresponent en vigor

 

El Comitè Esportiu 

 

És un òrgan col·laborador de la federació, format pels tècnics i experts en l'esport de l'esgrima designats per la Junta Directiva, amb les funcions bàsiques següents:

 

 • Proposar el programa d'activitats i competicions de les seleccions catalanes.
 • Estudiar els reglaments per a l'organització de les competicions d'esgrima.
 • Fer informes sobre propostes de competició i activitats de la FCE.
 • Assessorar als òrgans de la FCE.
 • Altres funcions que la Junta Directiva cregui convenients.

 

L'actual Comitè Esportiu de la FCE està format per les següents persones:

 

 • President del Comitè: Sr. Eduard Manucu
 • Secretari del Comitè: Sr. Juanjo Michavila Requena
 • Director Tècnic de la FCE: Eduard Manucu
 • Responsables d'Espasa: Fidel Font, Marc Font, Daniel Sanchez, Agustí Gasset i Juanjo Michavila
 • Responsables de Floret: Xavier Padilla, Albert Llenas i Elvira Lupascu
 • Responsables de Sabre: Joan Ramon, Ernest Barceló i Imre Dobos

 

Personal de la FCE

 

Encarregat de desenvolupar les tasques del dia a dia que proporciona el mateix funcionament de la mateixa, és:

 

 • Gerent: Sra. Miriam Freixes Tomàs
 • Director tècnic: Eduard Manucu
 • Responsable de formació i promoció: Juanjo Michavila Requena
 • Tècnic de sabre al CAR: Joan Ramón Arcarons
 • Tècnic de floret al CAR: Eduard Manucu
 • Tècnics d'espasa al CTE d'Amposta: Fidel Font, Marc Font